generelle Salgsvilkår autodata as

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Generelle salgs og leveransevilkår

Autodata AS – oppdatert 30.mars 2022

 

 1. Tilbudte priser er bindende i 2 (to) måneder med mindre annet er angitt. For betingelser som er anført i forespørsler eller bestillinger, men som avviker fra våre salgsbetingelser eller som ikke er særlig nevnt i våre tilbud eller ordrebekreftelser, er vi ikke ansvarlige.

 

 1. Priser angitt i tilbud og/eller ordrebekreftelse forstås, når intet annet er ettertrykkelig beskrevet, levert Sarpsborg, eksklusive emballasje, moms, eventuelt miljøgebyr og forsikring som kun tegnes etter avtale. Autodata forbeholder seg retten til automatisk og fortløpende å fakturere eventuelle andre/nye offentlige avgifter som vi blir pålagt å kreve inn i forbindelse med salg av våre produkter.

 

 1. Montering og igangsetting(herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.

 

 1. De avtalte priser er basert på de innkjøpsbetingelser for materiell, arbeidslønninger, tariffmessig fastsatte arbeidstimer per uke, sosiale utgifter, valutakurser, satser for frakt, toll og avgifter etc. som var gjeldende på tilbudsdagen. En endring av disse variablene betinger tilsvarende prisreguleringer med mindre annet er avtalt.

 

 1. Bestilling av ikke lagerførte varer er bindende. Ved forespørsel om avbestilling vil Autodata as forsøke å returnere varen til produsent/underleverandør. Alle kostnader i forbindelse med dette belastes kjøperen.

   

 1. Timebestillinger anses som bindende og blir ved uteblivelse fakturert med 50 % av den til enhver tid gjeldende timesats og i henhold til estimert avsatt arbeidstid. Timebestilling kan senest endres 2 dager før avtalt time.

 

 1. Tegninger, beskrivelser og andre bilag til våre tilbud tjener vanligvis kun til orientering og er ikke bindende i enhver detalj. Disse bilagene må ikke overlates til uvedkommende. Selger har intet ansvar for feil og utelatelser i kataloger, datablader, prislister, annonser, software/programvare eller lignende.


 2. Leveringstiden beregnes fra teknisk og økonomisk klarlagt bestilling bekreftet fra oss.

 

 1. Overskridelse av leveringstiden på grunn av forhold som vi ikke er herre over, herunder forsinkelser fra våre underleverandører, påfører oss intet ansvar overfor kjøperen og gir ikke kjøperen rett til å annullere bestillingen, med mindre forsinkelsen overskrider lengden av den bekreftede leveringstiden. En overskridelse på over 12 (tolv) måneder berettiger dog i alle tilfeller kjøperen til annullering. Kjøperen har krav på i størst mulig grad å bli holdt underrettet om overskridelse av leveringstiden.

 

 1. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger e.l. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.

 

 1. Er varen skadet ved ankomsten skal mottakeren omgående melde dette til transportøren og oss. Er varen forsikret skal melding skje til mottakerens forsikringsselskap. Det er også kjøpers ansvar å kontrollere varen ved ankomst for å undersøke om det er mangler ved varen eller vareekspedisjonen.

 

 1. For nye produkter levert av oss overtar vi garanti idet vi – etter reklamasjon fremsatt uten ugrunnet opphold, uten å kreve eller yte noen godtgjørelse, samt på den måten vi ønsker – retter de feil som måtte vise seg under de første 12 (tolv) månedene etter levering, dersom slike feil skyldes fabrikasjonsfeil på produkter levert gjennom Autodata. Annen garanti enn angitt ovenfor overtar vi ikke, og vi er således ikke ansvarlige for eventuell skade på det leverte produktet som skyldes feilaktig anvendelse eller montering, eller at medlevert instruksjonsbok ikke er fulgt. Dersom monteringsanvisning mangler, er det kjøpers plikt å kontakte oss om dette før montering påbegynnes. Autodata er heller ikke ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke. Garantien bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen/softwaren uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale. Transportutgifter og utgifter til demontering og montering i forbindelse med eventuelle garantiytelser dekkes ikke av oss, med mindre dette er spesielt avtalt. Garanti/reklamasjonsarbeid skal utføres hos Autodata as i Sarpsborg i den utstrekning dette lar seg gjøre. Lar dette seg ikke gjøre skal Autodata as kontaktes omgående. Reklamasjonsspørsmålet blir først avklart når vi har produktet i hende og – innen rimelig tid – har fått mulighet til å undersøke feilens årsak. Forsendelseskostnader og ansvar rundt garantiforsendelser dekkes av kjøper, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Retur av produkter med garantifeil  skal avtales på forhånd.

 

 1. På utførte arbeids- eller monteringstjenester gis 3 (tre) måneders garanti. Ut over dette gjelder relevante betingelser fra punkt 12.

 

 1. Skade eller tap (for eksempel driftsinntekter/ driftstap, tidstap, avansetap eller andre indirekte tap) eller mulig ulempe forårsaket av det leverte materiell påfører oss intet ansvar.

 

 1. Når intet annet avtales er våre betalingsbetingelser kontant ved levering. Ved innsendt skriftlig søknad om kreditt kan det gjøres en egen avtale om dette. Vi forbeholder oss retten til å avslå en slik søknad uten begrunnelse for dette. Vi forbeholder oss dessuten retten til å gjøre om en slik avtale uten forutgående varsel.

 

 1. Autodata forbeholder seg eiendomsretten over salgsgjenstanden inntil den i sin helhet er betalt. Aksept/veksel og sjekk anses ikke som betaling før de i sin helhet er innfridd.

 

 1. Retur aksepteres kun fra en kunde som har kjøpt varen direkte av oss og kun etter avtale. Varer som ikke lagerføres tas normalt ikke i retur. Returnert vare skal ligge i original emballasje, være salgbar, kurant og ubrukt. Autodata forbeholder seg retten til selv å vurdere om returnert vare er salgbar eller ikke. Lagerbeholdning og omløpshastighet er også med på å vurdere dette. Standard lagervarer krediteres til fakturapris fratrukket 15%. Kopi av faktura skal legges ved varer som ønskes kreditert. Eventuell frakt og emballasje krediteres ikke.

 

 1. Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare dette på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programleverandører. Tap av data dekkes ikke. Kjøper er selv ansvarlig for å foreta eventuelle nødvendige sikkerhetskopier.


 2. Som importør av forskjellige tjenester og varer, er Autodata AS, nødt for å forholde seg til den enhver tids valutamarked og markedsøkonomi. Vi tar derfor forbehold om prisøkninger i forhold til signifikante valutaendringer, som resultat av uforutsette hendelser, som f.eks covid-19  viruset etc. Endringene kan forekomme på kort varsel, ved behov.